Partner in prachtige projecten
Partner in prachtige projecten

Diensten

Projectmanagement
Projectmanagement draait om het creëren van een gebouw dat toekomstwaarde biedt voor opdrachtgever en gebruiker. Het is hierbij de kunst de balans te vinden tussen verwachtingen en haalbaarheid door te sturen op ambities en financiën. De belangrijkste beheersaspecten van een project zijn communicatie, risicomanagement, kosten, tijd en kwaliteit. Een project kent een organisatiestructuur met een helder en gefaseerd doel dat aan de projectmanager toevertrouwd kan worden van initiatieffase tot oplevering en nazorg.

Haalbaarheidsonderzoek
Projecten starten op het moment dat de haalbaarheid is aangetoond. Risico’s, technische, financiële en wettelijke beperkingen worden in beeld gebracht. Daarnaast wordt vooraf een aantal onderwerpen onderzocht worden die de haalbaarheid beïnvloeden, zoals duurzaam en energiezuinig bouwen. Op basis hiervan kan een goed onderbouwde keuze gemaakt worden tussen herbestemming, renovatie of nieuwbouw.

Advisering bouworganisatievorm
Een bouworganisatievorm komt voort uit een visie op het organiseren en contracteren van partijen. Samenwerkingsvormen waarbij uitvoerende partijen kennis inbrengen in het ontwerp en meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen zijn steeds vaker gemeengoed. Dit biedt kansen voor vernieuwing en het creëren van maximale waarde binnen een project. De keuze van een bouworganisatievorm vloeit voort uit een aantal aspecten zoals:

  • type opdrachtgever en aantal gebruikers;
  • risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
  • moment van prijszekerheid/contractering uitvoerende partij;
  • gewenste invloed op technisch ontwerp;
  • kennis aanwezig bij opdrachtgever;
  • bouwconjunctuur en marktwerking.

Geïntegreerde contracten zoals Design & Build en bouwteamcontracten kunnen hier toegepast worden. Vanuit de opdrachtgever is het belangrijk regie te blijven voeren door ambitie en budget goed te verbinden met een optimaal ontwerp en realisatie.

Programma van eisen (PvE)
Na de initiatieffase volgt de definitiefase voor de opdrachtformulering van het project door het opstellen van het PvE, wat tot stand komt met behulp van interviews en workshops. Onderwerpen als duurzaamheid, architectuur, werkplek- en onderwijsconcepten, ruimtelijke-, functionele- en technische eisen worden vastgelegd.

Ontwerpmanagement
De waarde van het gebouw wordt bepaald in de ontwerpfase. In korte tijd worden veel keuzes gemaakt die bepalend zijn voor de kwaliteit en functionaliteit. Het is de taak van de projectmanager dit proces te regisseren: worden de juiste keuzes gemaakt, is dit de optimale keuze en zijn alle varianten afdoende onderzocht? Een voorbeeld is het toepassen van vernieuwende energie- en installatieconcepten die invloed hebben op de exploitatie. Een goede samenwerking is belangrijk omdat de verschillende projectpartners uiteindelijk samen de ambitie van de opdrachtgever moeten waarmaken.

Bouwmanagement en directievoering
De taak van de projectmanager en directievoerder tijdens de uitvoering is het managen van realisatie met focus op budget, kwaliteit en planning. Zij zijn aanspreekpunt voor opdrachtgever en uitvoerende partijen tijdens realisatie. De directievoerder houdt overzicht en coördineert bouwvergaderingen, termijnbewaking, kwaliteit en oplevering in een goede onderlinge verstandhouding.